Χωρίς Κατηγορία

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.-Δ.Ν., Οι τρόποι κοινοποιήσεως των πράξεων προσδιορισμού του φόρου κατά το άρθρο 5 του ν.4174/2013, η πρωταρχικότητα της ψηφιακής κοινοποίησης και ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν.5104/2024)- Παρουσίαση της 615/2024 αποφάσεως του ΣτΕ

ΣτΕ Ολ 2130-4/2023: Μη αύξηση βουλευτικής αποζημίωσης βάσει αποδοχών Προέδρου Ε.Ε.Τ.Τ. ή βάσει επιδικασθεισών στους δικαστές αποζημιώσεων με αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου του άρ. 88 παρ. 2 Συντ. ή βάσει «έκτακτης παροχής» άρ. 5 παρ. 9 ν. 3620/2007

ΣτΕ Ολ 2130-4/2023 Πρόεδρος: Ε

Πίνακας Διδασκόντων 2023-2025 – Πρόγραμμα Σπουδών της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς Δικαστικών Υπαλλήλων, του Κλάδου Γραμματέων των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής(ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης (Μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής)

ΣτΕ Δ΄ 592/2023: Μη νόμιμη εν μέρει η επιμέτρηση προστίμου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας FOLLI FOLLIE λόγω χειραγώγησης της αγοράς. Αναπομπή στο Διοικητικό Εφετείο για νέα επιμέτρηση του προστίμου.

ΣτΕ Δ΄ 592/2023 Πρόεδρος: Ε