ΔΕΔ Θ 259/2019 Χαρτόσημο σε άτυπο δάνειο. Καταθέσεις σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Θεσσαλονίκη, 29/01/2019 
Αριθμός Απόφασης: 259

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α7 – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ταρ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταρ. Κώδικας: 54630 – Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333245
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: ded.thess1@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ Α’ 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/12017 Aπόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2017).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ 2759Β/01-09-2016) με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»

4. Την από 01-10-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου  …..ενδικοφανή προσφυγή του …….. του …, ΑΦΜ …, κατοίκου ……. , επί της οδού.. , Τ.Κ    , κατά: α) της υπ’ αρίθμ…../28-8-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου χρήσης 2013, β) της υπ’ αρίθμ ….. /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου χρήσης 2014 και γ) της υπ’ αρίθμ ../2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου χρήσης 2015 και τα προσκομιζόμενα με αυτές σχετικά έγγραφα.


5. Τις ανωτέρω προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

 
Επί της από 01-10-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου …… ενδικοφανούς προσφυγής του…..του ……. , ΑΦΜ………. η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
 
• Με την με αριθμό     /28-8-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας, διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα διαφορά τελών χαρτοσήμου ποσού 377,05€ και διαφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 75,41€, πλέον πρόσθετου φόρου χαρτοσήμου 342,66€ και πρόσθετου φόρου ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 68,53€, ήτοι συνολικό ποσό 863,65€.
 
• Με την με αριθμό     /28-8-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας, διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα διαφορά τελών χαρτοσήμου ποσού 945,00€ και διαφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 189,00€, πλέον πρόσθετου φόρου χαρτοσήμου 472,50€ και πρόσθετου φόρου ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 94,50€, ήτοι συνολικό ποσό 1.701,00€.
 
• Με την με αριθμό  /28-8-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας, διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα διαφορά τελών χαρτοσήμου ποσού 747,00€ και διαφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 149,40€, πλέον πρόσθετου φόρου χαρτοσήμου 373,50€ και πρόσθετου φόρου ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 74,70€, ήτοι συνολικό ποσό 1.344,60€.
 
Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν στα πλαίσια μερικού φορολογικού ελέγχου του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (Π.Δ. της 28-7-1931) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δράμας δυνάμει της υπ’ αρίθμ /5-6-2018 εντολής ελέγχου, η οποία εκδόθηκε σε αντικατάσταση της υπ’ αρίθμ. …/5-12-2016 εντολής ελέγχου και αφορά τις χρήσεις 2010-2015.


Αιτία του ελέγχου αποτέλεσε η διαπίστωση του τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους της Δ.Ο.Υ. Δράμας, ότι στη δήλωση φόρου εισοδήματος που υπέβαλε ο προσφεύγων για το φορολογικό έτος 2016, οι δηλωθέντες τόκοι καταθέσεων δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των προηγούμενων ετών.


Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απέστειλε αίτημα προς το ΣΜΤΛ (Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών) προκειμένου να αποσταλούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούσε ο προσφεύγων κατά τα ελεγχόμενα έτη. Από τις απαντήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων διαπιστώθηκε ότι ο ελεγχόμενος διατηρούσε λογαριασμούς σε τέσσερις τράπεζες (ALFA BANK, ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ).

 
Από τις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών καταθέσεων του προσφεύγοντα διαπιστώθηκε ότι σε ένα τραπεζικό λογαριασμό με μοναδικό δικαιούχο τον ίδιο πιστώθηκαν, από το 2013 μέχρι και το 2015, οι παρακάτω ονομαστικές καταθέσεις από τρίτο πρόσωπο, τον …… , που αφορούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για την προέλευση των οποίων ο προσφεύγων δεν έδωσε καμία εξήγηση.


έτος    ποσό
2013    12.568,23 €
2014    31.500,00 €
2015    24.900,00 €

Επιπλέον, ο προσφεύγων εμφανίζεται ως συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό με αρχικό δικαιούχο τον ……. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται από τον ….. για την επαγγελματική του δραστηριότητα, και η κίνηση αυτού αφορά την πίστωση ποσών με καταθέτη τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Πρόκειται για ποσά που προέρχονται από επαγγελματικό φωτοβολταϊκό που έχει ο …… σε ιδιοκτησία του στο………. Οι ανωτέρω πιστώσεις δικαιολογούνται από το δηλωθέν εισόδημα από φωτοβολταϊκά στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του    

 
Κατόπιν αυτών, ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιστώσεις στο λογαριασμό του προσφεύγοντα από τον …, αφορούν την αποπληρωμή άτυπου δανείου με δανειστή τον προσφεύγοντα και δανειζόμενο τον …, δεδομένου ότι οι πληρωμές αυτού του δανείου έγιναν τμηματικά όταν ξεκίνησαν οι πληρωμές του ΔΕΣΜΗΕ στον ………..
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ανωτέρω πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου ισχυριζόμενος ότι επιβλήθηκε χαρτόσημο 3,6% για δάνεια μεταξύ ιδιωτών ύψους 68.968,23€, όμως ούτε στην έκθεση ελέγχου, ούτε στις προσβαλλόμενες πράξεις γίνεται μνεία περί ύπαρξης έγγραφης σύμβασης δανείου ή εγγραφής στα βιβλία η οποία να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της υποκείμενης σε τέλος χαρτοσήμου σύμβασης. Δεν επιτρέπεται να συναχθεί συνομολόγηση τέτοιας σύμβασης από εγγραφή στα βιβλία που αναφέρεται σε άλλες έννομες σχέσεις. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του επικαλείται τις αρίθμ. 127/2012 ΔΕφΑΘ & 54/2005 Εφ Πατρών δικαστικές αποφάσεις.
 
Επειδή, σύμβαση δανείου είναι η σύμπτωση της βούλησης δύο προσώπων με την οποία συμφωνείται ο ένας από τους δύο συμβαλλόμενους (δανειστής) να μεταβιβάσει στον άλλο συμβαλλόμενο (οφειλέτη) κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, ο δε οφειλέτης υποχρεούται να επιστρέψει στο δανειστή πράγματα της ίδιας ποιότητας και ποσότητας (Α.Κ. 361 & 806).
 
Επειδή, στο άρθρο 13 παρ. 1α του ΚNΤΧ ορίζεται ότι «σε τέλος χαρτοσήμου υπόκειται πάσα σύμβαση, οποιουδήποτε αντικειμένου, συναπτόμενη είτε απ’ ευθείας, είτε δια δημόσιου συναγωνισμού, ή πάσα εξόφληση σύμβασης ή σχετική προς τη σύμβαση απόδειξη, εφ’ όσον καταρτίζονται εγγράφως και είτε δια δημοσίου, είτε δια ιδιωτικού καθ’ οιονδήποτε τύπο συντεταγμένου εγγράφου» ενώ στο άρθρο 15 παρ.1 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι «πάσα σύμβαση, οποιουδήποτε αντικειμένου, συναπτόμενη είτε απ’ ευθείας είτε δια δημόσιου διαγωνισμού μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, αφορώσα αποκλειστικώς την ασκούμενη από αυτούς εμπορία ή πάσα εξόφληση σύμβασης ή σχετική με τη σύμβαση απόδειξη, εφ’ όσον καταρτίζονται εγγράφως είτε με δημόσιο είτε με ιδιωτικό καθ’ οιονδήποτε τύπο συντεταγμένου εγγράφου».
 
Επειδή, τα δάνεια υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15του ΚΤΧ αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΤΧ «επί των συμβολαίων και των εγγράφων, των κατονομαζομένων στο άρθρο 13, το τέλος ορίζεται σε 3% της αξίας του δανείου»
 
Επειδή περαιτέρω, αν η σύμβαση του δανείου καταρτίσθηκε εγγράφως και υποβλήθηκε στο οικείο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, η σχετική προς τη σύμβαση αυτή εξοφλητική απόδειξη δεν υπόκειται σε κανένα τέλος χαρτοσήμου (άρ. 25 παρ.2 του Ν. 2873/2000). Εφ όσον όμως η σύμβαση δεν συνήφθη εγγράφως υπόκειται σε αναλογικό τέλος η εγγράφως καταρτιζόμενη εξόφληση αυτής ή η σχετική προς τη σύμβαση έγγραφη απόδειξη (άρ.13 παρ.1β 7 αρ.15 παρ.1β).


Επειδή, ο Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου δεν περιέχει ορισμό της έννοιας του «εγγράφου», για την εφαρμογή των διατάξεων του περί χαρτοσήμου νόμου, θα τύχουν αναγκαστικά εφαρμογής οι σχετικές περί εγγράφων διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (αρ.169 και επ. του ΚΔΔ & άρθρα 432 και επ. του ΚΠολΔ). Έτσι ως έγγραφα, για την εφαρμογή των διατάξεων του περί χαρτοσήμου νόμου, θα θεωρούνται τόσο τα συνήθη συντασσόμενα ή εκδιδόμενα ιδιωτικά έγγραφα, όσο και τα κατά πλάσμα δικαίου (fictio juris) θεωρούμενα έγγραφα, δηλαδή, τα βιβλία επιτηδευματιών και οι κάθε φύσης μηχανικές και ηλεκτρονικές απεικονίσεις. (Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, Παναγιώτης Ρέππας, εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 87).


Επειδή, σύμφωνα στο άρθρο 169 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) δίνεται ο ορισμός του εγγράφου: «1. Δημόσια είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί από δημόσιο όργανο.
2. Ιδιωτικά είναι όλα τα έγγραφα τα οποία δεν είναι δημόσια    
3. Θεωρούνται επίσης έγγραφα, κατά τις διακρίσεις των προηγούμενων παραγράφων: α) τα βιβλία των οποίων την τήρηση επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις και
β) οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις και κάθε άλλη απεικόνιση, καθώς και οι φωνοληψίες»

 
Επειδή, στα άρθρα 432 και επ. του Κ.Πολ.Δ. προσδιορίζεται η έννοια και η αποδεικτική δύναμη του «εγγράφου». Σύμφωνα με το άρθρο 444 του Κ.Πολ.Δ. «1. Ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται και α) τα βιβλία που έμποροι και επαγγελματίες τηρούν κατά τον εμπορικό νόμο ή άλλες διατάξεις, β) τα βιβλία που δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, γιατροί, φαρμακοποιοί και μαίες τηρούν κατά τις ισχύουσες διατάξεις, γ) φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση.

2. Μηχανική απεικόνιση, κατά την έννοια της παραγράφου 1, είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία.»

 
Επειδή, η έννοια του εγγράφου προσδιορίζεται και στον Ποινικό Κώδικα, στο άρθρο 13 παρ. γ’, σύμφωνα με το οποίο «έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφ’ όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία»


Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, κατά πλάσμα δικαίου, από τα θεωρούμενα ιδιωτικά έγγραφα, τα οποία αποτελούν σύγχρονες μορφές έγγραφης συναλλαγής, άλλα «ακούγονται», δηλαδή, η κατανόηση του περιεχομένου τους γίνεται δια της ακοής (π.χ. μαγνητοταινίες), άλλα «βλέπονται» δηλαδή, η κατανόηση του περιεχομένου τους γίνεται δια της όρασης (φωτογραφίες, ταινίες κ.λ.π.) και άλλα «διαβάζονται», επειδή αποτελούν αποτύπωση γραπτού κειμένου, δια μηχανικού ή ηλεκτρονικού μέσου (π.χ. fax, φωτοτυπία, ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.λπ.) (Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, Παναγιώτης Ρέππας, εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 97).
Επειδή, το βιβλιάριο της τράπεζας εξομοιώνεται με ιδιωτικό έγγραφο, παράγει πλήρη απόδειξη για όσα αναγράφει (5553/2006 ΕΦΑΘ, 95/2005 ΑΠ).

 
Επειδή, το βιβλιάριο καταθέσεων ταμιευτηρίου, το οποίο εκδίδει και παραδίδει στον καταθέτη η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και στο οποίο απεικονίζονται, από τον Η/Υ της, τόσο η αρχική κατάθεση, όσο και οι μεταγενέστερες καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων που ο ίδιος υπογράφει και που τηρούνται στο αρχείο της τράπεζας και στην μνήμη του Η/Υ. Το βιβλιάριο καταθέσεων, μόλις προσκομισθεί, εξομοιώνεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά την έννοια της ΚΠολΔ 444 αριθ. 3 και αποτελεί πλήρη απόδειξη, κατ’ άρθρο 448 παρ. 2 ΚΠολΔ, για όσα γεγονότα και πράγματα αναγράφει με μηχανική απεικόνιση, επιτρεπομένης μόνο της ανταποδείξεως κατά της αληθείας των εγγραφών (6812/2003 ΕφΑθ).
 
Επειδή, τα δάνεια υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2% ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.13 παρ.1α και 15 παρ.1α του ΚΤΧ. Κατά συνέπεια, τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου διακρίνονται σε αστικά και εμπορικά. Αστικά τέλη είναι αυτά που επιβάλλονται επί εγγράφων που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, ενώ εμπορικά είναι αυτά που επιβάλλονται επί εγγράφων που φέρουν εμπορικό χαρακτήρα.
 

Επειδή, οι αστικές συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ ιδιωτών, ιδιωτών και εμπόρων φυσικών προσώπων, ιδιωτών και εμπορικών εταιρειών, πλην ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε., μεταξύ εμπόρων φυσικών προσώπων, εφόσον αυτές δεν αφορούν την ασκούμενη απ’ αυτούς εμπορία καθώς και μεταξύ Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου. (αρ.13α ΚΤΧ) (Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, Παναγιώτης Ρέππας, εκδόσεις Σάκουλα, σελ. 114-115).

 
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση:
 

> Ο προσφεύγων για τα ελεγχόμενα έτη, διατηρούσε στην……Τράπεζα τον υπ’αρίθμ…….τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ήταν δεύτερος συνδικαιούχος, με πρώτο συνδικαιούχο τον    , καθώς και τον υπ’ αρίθμ……… τραπεζικό λογαριασμό με μοναδικό δικαιούχο τον ίδιο.

 

> Οι πιστώσεις στον πρώτο τραπεζικό λογαριασμό αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του……, καθώς όλες – με εξαίρεση μία «μεταφορά» ποσού 800,00€ στις 18-10-2013 – προήλθαν από καταθέσεις του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (φωτοβολταϊκό πάρκο ιδιοκτησίας του…………  στο………. ). Σύμφωνα με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του……… , το δηλωθέν εισόδημα απόφωτοβολταϊκά πάρκα από το 2013 ως το 2015, καλύπτει τις ανωτέρω πιστώσεις του τραπεζικού του λογαριασμού.

 
> Στο δεύτερο τραπεζικό λογαριασμό του προσφεύγοντα διαπιστώθηκαν διάφορεςονομαστικές καταθέσεις μεγάλων ποσών με καταθέτη τον ……., καθώς και «μεταφορές» ποσών από τον πρώτο τραπεζικό λογαριασμό, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τμηματικά κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015.
 

> Δεδομένου ότι ο προσφεύγων δεν έδωσε καμία εξήγηση για την αιτία των ως άνω καταθέσεων, ορθώς ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε δοθεί άτυπα δάνειο από τον προσφεύγοντα στον…… , το οποίο ο τελευταίος άρχισε να ξεπληρώνει τμηματικά όταν ξεκίνησαν οι πληρωμές από τον ΔΕΣΜΗΕ.


Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 28/8/2018 έκθεση ελέγχου Τελών Χαρτοσήμου της Δ.Ο.Υ. Δράμας, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.


Αποφασίζουμε


Την απόρριψη της με αριθμό πρωτοκόλλου     /01-10-2018 ενδικοφανούς προσφυγής του…του ….. , ΑΦΜ …………..   
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:
Επί της υπ’ αρ    /28-8-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, χρήσης 2013
Αξία υποκείμενη στα τέλη χαρτοσήμου    12.568,23€
Χαρτόσημο    377,05€
ΟΓΑ χαρτοσήμου    75,41€
Πρόσθετος φόρος επί του χαρτοσήμου    342,66€
Πρόσθετος φόρος επί του ΟΓΑ χαρτοσήμου    68,53€
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ    863,65€

Επί της υπ’ αρ    /28-8-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, χρήσης 2014 
Αξία υποκείμενη στα τέλη χαρτοσήμου    31.500,00€
Χαρτόσημο    945,00€
ΟΓΑ χαρτοσήμου    189,00€
Πρόσθετος φόρος επί του χαρτοσήμου    472,50€
Πρόσθετος φόρος επί του ΟΓΑ χαρτοσήμου    94,50€
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ    1.701,00€

Επί της υπ’ αρ    /28-8-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, χρήσης 2015
Αξία υποκείμενη στα τέλη χαρτοσήμου    24.900,00€
Χαρτόσημο    747,00€
ΟΓΑ χαρτοσήμου    149,40€
Πρόσθετος φόρος επί του χαρτοσήμου    373,50€
Πρόσθετος φόρος επί του ΟΓΑ χαρτοσήμου    74,70€
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ    1.344,60€


Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

O Προϊστάμενος Της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης

 

 

 

 
Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *