ΣτΕ 907/2017 (Προϋποθέσεις αδειοδότησης ιχθυοκαλλιέργειας)

 

Αριθμός 907/2017

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Μαρτίου 2017, με την εξής σύνθεση: Αθ Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου, Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλοι, Χρ. Λιάκουρας, Δ. Βασιλειάδης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Βλασερού.

Για να δικάσει την από 11 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση:

των: ……, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,

κατά των: ……..,

 

και κατά της παρεμβαίνουσας ……..

 

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες Σύλλογοι επιδιώκουν να ακυρωθούν: 1) η υπ’ αριθμ. …… απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2) η υπ’ αριθμ. ………………….. απόφαση του ίδιου ως άνω Γενικού Γραμματέα και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων Συλλόγων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, την πληρεξούσια της παρεμβαίνουσας εταιρείας και τον αντιπρόσωπο των Υπουργών, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

 

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (….).

 

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση α) της ………………….. αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την μετεγκατάσταση-επέκταση της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «……» και, συγκεκριμένα, των πλωτών εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας, συνολικής δυναμικότητας …. τόνων ετησίως θαλασσινών ψαριών (θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθύες), σε θαλάσσια έκταση …………………….., Ν….., καθώς και β) της ….. αποφάσεως του ίδιου οργάνου, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας αυτής.

 

3. Επειδή, υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων παρεμβαίνει με προφανές έννομο συμφέρον η προαναφερόμενη εταιρεία….

4. Επειδή, τα αιτούντα σωματεία, τα οποία έχουν, κατά τα προσκομιζόμενα καταστατικά τους, ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής στην οποία χωροθετείται η επίμαχη ιχθυοτροφική μονάδα, επικαλούμενα τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής από την εγκατάσταση και λειτουργία του ιχθυοτροφείου, στο οποίο αφορούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση, περαιτέρω, δε, παραδεκτώς ομοδικούν, προβάλλοντας κοινούς λόγους ακυρώσεως, στηριζόμενους στην αυτή νομική και πραγματική βάση.

5. Επειδή, η προσβαλλόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επίδικης ιχθυοτροφικής μονάδας είναι συναφής με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αυτής και, συνεπώς, παραδεκτώς συμπροσβάλλονται με κοινό δικόγραφο.

6. Επειδή, όπως έχει γίνει δεκτό (βλ. Σ.τ.Ε. 2489/2006 Ολομ., 2434-2435/2008, 3972/2008, 565, 2917/2012, 3834/2013, 4052/2015, 942/2016 κ.α.), από τις διατάξεις του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος προκύπτει, για τις ιχθυοτροφικές μονάδες, ότι η εγκατάστασή τους είναι επιτρεπτή μόνο σε περιοχές που εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια έχουν καθορισθεί ως περιοχές προοριζόμενες για την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής. Μέχρις ότου δε εκπονηθούν και εγκριθούν τα ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια, και εφόσον το ζήτημα του τόπου άσκησης της σχετικής δραστηριότητας δεν ρυθμίζεται με εγκεκριμένο ρυθμιστικό ή πολεοδομικό σχέδιο ή με Ζ.Ο.Ε., η εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας επιτρέπεται, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, κατ’ εξαίρεση μόνον σε ζώνες ανάπτυξης ιχθυοτροφείων, εγκρινόμενες κατά το άρθρο 24 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), με το οποίο προβλεπόταν ο καθορισμός «ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων». Εν όψει τούτων, δεν επιτρέπεται η έκδοση διοικητικών πράξεων, με τις οποίες καθορίζεται θέση για τη λειτουργία ιχθυοτροφικής μονάδας σε περιοχή που δεν έχει ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης ιχθυοτροφείων κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 1650/1986, εκτός αν προβλέπεται χωροθέτηση ιχθυοτροφείου από εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου η από εγκεκριμένο χωροταξικό ή ρυθμιστικό ή άλλο αντίστοιχο σχέδιο. Δεν επιτρέπεται, κατά συνέπεια, η έκδοση πράξεων με τις οποίες εγκρίνονται απευθείας περιβαλλοντικοί όροι ιχθυοτροφικής μονάδας κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, χωρίς, δηλαδή, η κατ’ αρχήν εγκατάστασή της σε ορισμένη θέση να συνιστά υλοποίηση ήδη υφισταμένου εγκεκριμένου σχεδίου. 

 

7. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την ……. απόφαση του Νομάρχη …… εγκρίθηκε η εκμίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων, στη θέση ……., στην εταιρεία ……..”, προς το σκοπό της καλλιέργειας ιχθύων (σχετικό το ……. συμβόλαιο μίσθωσης θαλάσσιου χώρου). Ακολούθησε η …… απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση και λειτουργία, εκ μέρους της ανωτέρω εταιρείας, μονάδας εντατικής εκτροφής διαφόρων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών (μυτάκι, μουρμούρα, φαγκρί), δυναμικότητας 310 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, στην προαναφερθείσα θέση. Εξ άλλου, με την ……. απόφαση της ως άνω Γενικής Γραμματέως χορηγήθηκε στην ίδια εταιρεία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ιχθυοτροφικής μονάδας αυτής. Στη συνέχεια, λόγω μεταβίβασης της ανωτέρω εταιρείας στην ήδη παρεμβαίνουσα εταιρεία, εκδόθηκε από τον Νομάρχη ……. η …… τροποποιητική απόφαση μίσθωσης του εν λόγω θαλάσσιου χώρου στο νέο φορέα Η ανωτέρω ……. απόφαση περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων της σχετικής μονάδας, τροποποιήθηκε εκ νέου, με την …….. απόφαση του ίδιου οργάνου, ως προς το νέο φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας της δραστηριότητας. Ομοίως, λόγω της αλλαγής του φορέα, με την …… απόφαση της ανωτέρω Γενικής Γραμματέως τροποποιήθηκε και η …… απόφαση περί χορηγήσεως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Ακολούθως, εξ αιτίας της τροποποίησης του είδους των εκτρεφόμενων στη μονάδα αυτή ψαριών σε “θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες”, τροποποιήθηκαν διαδοχικώς η απόφαση περί εκμίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης το συμβόλαιο μίσθωσης του θαλάσσιου χώρου η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων όπως επίσης και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Εξ άλλου, ήδη από το έτος 2005 η παρεμβαίνουσα εταιρεία εκμεταλλευόταν έτερη μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών (τσιπούρας και λαβρακίου) σε θαλάσσια έκταση δέκα (10) στρεμμάτων στο βόρειο τμήμα της ίδιας νήσου….. Ακολούθως, κατ’ επίκληση των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, ιδίως όταν έπνεαν νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι, στο νότιο τμήμα της νήσου ….., όπου ήταν εγκατεστημένη η μία από τις ανωτέρω ιχθυοτροφικές μονάδες της παρεμβαίνουσας, υποβλήθηκε από την τελευταία η από Ιανουαρίου 2008 τεχνική έκθεση, καθώς και η από Ιανουαρίου 2008 προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μετεγκατάσταση της εν λόγω μονάδας, από το νότιο τμήμα της ανωτέρω νήσου, στο βόρειο τμήμα αυτής και σε απόσταση 100 μέτρων από την έτερη μονάδα της ίδιας εταιρείας, προκειμένου οι δύο μονάδες αυτές να αποτελέσουν ένα ενιαίο πάρκο εκτροφής. Ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την ……. απόφασή του, γνωμοδότησε θετικά, κατά την διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), για τη μετεγκατάσταση της επίμαχης ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας της παρεμβαίνουσας από τη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Τμήματος της νήσου ……… στο Βόρειο Τμήμα της, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, συνολικής δυναμικότητας 390 τόνων/έτος. Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε η ……… απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση στην παρεμβαίνουσα εταιρεία θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων στη θέση βορείως της νήσου …… του Δήμου ……. Ν. ……., με σκοπό τη μετεγκατάσταση της ανωτέρω μονάδας στο βόρειο τμήμα της εν λόγω νήσου, για την εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 230 τόνων/έτος, και σε μικρή απόσταση από την υφιστάμενη μονάδα της ίδιας εταιρείας, η οποία λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία ενιαία μονάδα, με δύο πάρκα, σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων και συνολικής δυναμικότητας 390 τόνων ετησίως. Ακολούθησε η έκδοση της πρώτης προσβαλλόμενης οικ. ……… πράξεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το έργο “…….” από τη θαλάσσια περιοχή του Νότιου τμήματος της Ν. …… στο Βόρειο Τμήμα της σε θαλάσσια συνολική έκταση 40 στρεμμάτων και συνολικής δυναμικότητας 390 τόνων ετησίως”, όπως επίσης και της δεύτερης προσβαλλόμενης …….. πράξεως του ίδιου οργάνου, με την οποία χορηγήθηκε στην παρεμβαίνουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 390 τόνων ετησίως, σε μισθωμένη έκταση 40 στρεμμάτων στην ως άνω θαλάσσια θέση, αποτελούμενης από δύο πάρκα 30 και 10 στρεμμάτων, αντίστοιχα.

8. Επειδή, με το ως άνω άρθρο 2 του ν. 3010/2002, αντικαταστάθηκε, κατά τα προαναφερόμενα, το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 και ρυθμίσθηκε εξ υπαρχής η έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων που δύνανται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην παρ. 6 α του νέου άρθρου 4 του ν. 1650/1986 ρυθμίζεται η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον έργων και δραστηριοτήτων, στην δε παρ. 6β απαριθμούνται (στ. αα έως εε) τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση αυτή. Στα στοιχεία αυτά προστέθηκε υποπερίπτωση στστ΄ με το άρθρο 12 παρ. 21 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), η οποία ρυθμίζει ειδικώς την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων και προβλέπει τα εξής: «Κατά τη μεταβατική φάση μέχρι της εγκρίσεως του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με το ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄) και κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα ενός έτους από της ισχύος του παρόντος, για την ίδρυση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ή τη μετεγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση υφισταμένων μονάδων, σε περιοχές που δεν έχουν εγκριθεί χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, η απαιτούμενη … προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, γίνεται μετά από συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και κυρίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενες ή υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στα σημεία ββ΄ έως εε΄ της παραγράφου 6β του παραπάνω [παρόντος] άρθρου». Η διάταξη αυτή, η οποία καθιστά υπό προϋποθέσεις επιτρεπτή την έναρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας ακόμη και σε περιοχές που δεν έχουν ορισθεί ως κατάλληλες για το σκοπό αυτό από σχέδια χωροταξικά, ρυθμιστικά ή άλλα, ανεξάρτητα από τη συνταγματικότητά της, δεν επηρεάζει την παρούσα υπόθεση, δεδομένου, πάντως, ότι, εν προκειμένω, για τη μετεγκατάσταση της μονάδας της παρεμβαίνουσας είχε ήδη εκδοθεί από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Πελοποννήσου η …../…..2008 πράξη προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης πριν από τη θέση σε ισχύ της διατάξεως αυτής (βλ. Σ.τ.Ε. 4052/2015 σκ. 8).

 

9. Επειδή, με την 25294/25.6.2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 1485/10.10.2003), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ν. 2742/1999 και μνημονεύεται στο προοίμιο της πρώτης προσβαλλόμενης πράξεως περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων για τη μετεγκατάσταση της επίδικης μονάδας, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην πρόταση του ΠΠΧΣΑΑ για τη χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 παρ. Γ, περιπτ. 1, υποπερ. ε΄ μεταξύ των γενικών στόχων του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης περιλαμβάνεται η ελεγχόμενη αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών (προστασία και διαχείριση), ως προτεινόμενο δε μέτρο προστασίας (άρθρο 3 παρ. Γ, περιπτ. 3, υποπερ. 3.3.3) αναφέρεται η “προστασία των ακτών από τις πιέσεις ανάπτυξης με την οριοθέτηση των φυσικών και ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων του παράκτιου χώρου και η εκπόνηση των αντίστοιχων διαχειριστικών σχεδίων (ειδικό πλαίσιο για τον παράκτιο χώρο)”, ενώ στο άρθρο 3 παρ. Γ, περιπτ.3. υποπερ. 3.3.2, υπό τον τίτλο «Παράκτιος Χώρος», προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ως γενική κατεύθυνση προτείνεται ο παράκτιος χώρος να μελετηθεί ειδικά στις επί μέρους χωρικές του προκειμένου να καθορισθούν οι συγκεκριμένοι τρόποι ανάπτυξης, ανάδειξης και προστασίας του. … Ειδικά για το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα για τους Νομούς ….. όπου είναι εγκατεστημένος σημαντικός αριθμός λειτουργουσών ιχθυοκαλλιεργειών θα πρέπει να ανασταλούν οι διαδικασίες χωροθέτησης νέων, προκειμένου έως τον προσδιορισμό «ειδικών ζωνών υδατοκαλλιεργειών» από το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας να μη δημιουργούνται πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού ή σύγκρουσης μη συμβατών μεταξύ τους χρήσεων. Εν τω μεταξύ και έως την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, θεωρείται σκόπιμο η χωροθέτηση νέων ιχθυοκαλλιεργειών να γίνεται μόνον μετά από σχετική πρόβλεψη από αντίστοιχο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.». Περαιτέρω, ως “Μακροπρόθεσμοι Άξονες Δράσης” του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. Δ, περ. 2, υποπερ. 2.1, υπό τον τίτλο “ Άξονες Δράσεων κατά Τομέα. Πρωτογενής Τομέας”, η “«ενίσχυση ολοκληρωμένων δράσεων αλιείας (μονάδες επεξεργασίας αλιευμάτων, ιχθυόσκαλες, συσκευαστήρια, κ.λ.π.)» και ο «εκσυγχρονισμός, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών μετά από μελέτη καθορισμού ειδικών ζωνών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους», όπως επίσης οι «υποδομές δικτύου παρακολούθησης της εξέλιξης του τομέα, πρότυπα πειραματικά έργα στο πλαίσιο των καινοτόμων ενεργειών σε συνδυασμό με λήψη μέτρων και θέσπιση όρων για την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος (σύγκρουση χρήσεων)». Εξ άλλου, στον συνημμένο στο περιφερειακό πλαίσιο χάρτη Β.4 «Αξιολόγηση Χωροταξικής Οργάνωσης της Περιφέρειας και Προοπτικές – Β4.β: Προοπτικές», η νήσος…. εντάσσεται στις “αναπτυξιακές ενότητες”, η εγγύς δε αυτής παράκτια ζώνη του Ν. …. χαρακτηρίζεται ως παράκτια ζώνη τουριστικής ανάπτυξης. Τα ανωτέρω, όμως, όπως έχει κριθεί, (ΣτΕ 4052/2015, 4901/2013, 3834/2013 δεν αποτελούν πλήρη χωροταξική ρύθμιση σχεδιασμού της ασκήσεως ιχθυοπαραγωγικής δραστηριότητας στο Νομό ….. και κατά συνέπεια, οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν ευρίσκουν έρεισμα στο ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι δε αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας.

10. Επειδή, μετά την έκδοση των προσβαλλομένων πράξεων εγκρίθηκε με την 31722/4.11.2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2505/4.11.2011), το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις υδατοκαλλιέργειες και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού του Πλαισίου. Ως προς τις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας προβλέπεται ότι αναπτύσσονται σε επιλεγμένες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (Π.Α.Υ.). Μέσα στις Π.Α.Υ. προσδιορίζονται ζώνες, είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης (Π.Ο.Α.Υ.) είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.). Η επακριβής επιθυμητή χωροθέτηση των Π.Ο.Α.Υ. πραγματοποιείται σε υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού (χωροταξικό, πολεοδομικό ή τομεακό). Χωροθέτηση νέων μονάδων γίνεται σε Π.Ο.Α.Υ. και Π.Α.Σ.Μ.. Εξ άλλου, προβλέπεται και η δυνατότητα μεμονωμένων χωροθετήσεων, εντός ή εκτός Π.Α.Υ., υπό προϋποθέσεις. Περαιτέρω, καθορίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, η διαδικασία ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ., οι επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις (συνοδές και υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις) και τα κίνητρα για μετεγκατάσταση μονάδων, τη δημιουργία νέων ή τη μετατροπή των υφιστάμενων σε βιολογικές, όπως επίσης για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε απομακρυσμένες περιοχές. Στο τέταρτο κεφάλαιο (άρθρο 10) περιλαμβάνεται το πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2010-2024, δηλαδή, τα μέτρα και οι δράσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, καθώς και οι φορείς και οι πηγές χρηματοδότησής τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο (άρθρο 11-13) ενσωματώνονται οι πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος, που περιλαμβάνουν τις κατηγορίες περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) και οι περιοχές άτυπης συγκέντρωσης μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.) για τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρου 5 παρ. ΙΙΙα του ειδικού πλαισίου, καθώς και Χάρτης που αποτυπώνει το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και τίθενται μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις. Ειδικότερα, στο άρθρο 12 του ΕΠΧΣΑΑ, το οποίο περιέχει διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα, ορίζονται τα εξής: «1. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι πράξεις αδειοδότησης πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, θεωρούνται ότι έχουν χωροθετηθεί νόμιμα για τις πράξεις ανανέωσης των αδειών τους. 2. Μονάδες θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, είτε προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος είτε μετεγκαθίστανται μετά τη λήξη των αδειών τους σε … ΠΑΥ ή εκτός, με τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται». Η νήσος Πλατειά εμπίπτει στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες Π.Α.Υ. καθώς και στις Π.Α.Σ.Μ. του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. (περ. Α6 του Πίνακα 1 του Παραρτήματος και περ. 6 υποπερ. 1, Ζώνη Β του Πίνακα 2 του ίδιου Παραρτήματος, με την επισήμανση ότι η περιοχή έχει κορεστεί και δεν κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση νέων μονάδων μέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάμενες).

 

11. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και δεν αμφισβητείται, η θέση στην οποία χωροθετήθηκε η μονάδα της παρεμβαίνουσας δεν ευρίσκεται εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου ή περιοχής, η οποία να προβλέπεται ως ζώνη ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών από εγκεκριμένο χωροταξικό ή ρυθμιστικό σχέδιο ή άλλο μέσο ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, ούτε εντός άλλης ζώνης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, το ζήτημα της χωροθέτησης της επίδικης μονάδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις υδατοκαλλιέργειες, με το οποίο η νήσος Πλατειά έχει συμπεριληφθεί στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες Π.Α.Υ. καθώς και στις Π.Α.Σ.Μ., διότι, προεχόντως, όπως έχει κριθεί (Σ.τ.Ε. 942/2016, 4052/2015, 4901/2013, 3834/2013) το Ειδικό αυτό Πλαίσιο δεν ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσεως των προσβαλλόμενων πράξεων, ενώ, εξ άλλου, η εφαρμογή των πάγιων και των μεταβατικών διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου προϋποθέτει μία σειρά εκτιμήσεων και αξιολογήσεων από τις αρμόδιες προς τούτο διοικητικές αρχές, οι οποίες θα εξειδικεύσουν στην συγκεκριμένη περίπτωση τα κριτήριά τους. Ως εκ τούτου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας.

12. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη μετεγκατάσταση – επέκταση της επίμαχης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, πριν θεσπισθεί στην περιοχή ζώνη αναπτύξεως ιχθυοτροφείων, ή χωρίς να προβλέπεται χωροθέτηση ιχθυοτροφείου από εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ή από εγκεκριμένο χωροταξικό ή ρυθμιστικό ή άλλο αντίστοιχο σχέδιο, ούτε να έχει προηγηθεί καθορισμός Π.Ο.Α.Π.Δ., είναι μη νόμιμη κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την αίτηση ακυρώσεως. Περαιτέρω είναι μη νόμιμη για τον ίδιο λόγο η ……. άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της επίμαχης μονάδας, δεδομένου ότι η πράξη αυτή ερείδεται σε παράνομη χωροθέτηση της μονάδας (ΣτΕ 2917/2012 κ.α.). Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις πρέπει να ακυρωθούν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την αίτηση ακυρώσεως, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

 

13. Επειδή, κατόπιν τούτων πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως και να απορριφθεί η παρέμβαση.

 


 Δ ι ά τ α ύ τ α

 

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

 

Ακυρώνει α) την ….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) την ….. απόφαση του ίδιου Γενικού Γραμματέα.

 


Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

 

Απορρίπτει την παρέμβαση.

 

Επιβάλλει συμμέτρως εις βάρος του Δημοσίου και της παρεμβαίνουσας τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2017 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 29 του ίδιου μήνα και έτους.

 

Ο Πρόεδρος του Ε´ Τμήματος Η Γραμματέας

 

Αθ. Ράντος Μ. Βλασερού

 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

 

Η εντολή πιστοποιείται με τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Αθήνα,

 

……………………………………….

Ο Πρόεδρος του Ε´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας 

 Η απόφαση αυτή μας εστάλη από το γραφείο κ.Απ.Παπακωνσταντίνου

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *