ΣτΕ 2479/2018 (Στ΄τμήμα επτ.) Τυπικό προσόν προκηρύξεως (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας) και ανώτερη άδεια του τελικώς διορισθέντος

6. Επειδή κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων, μπορεί να αποτελέσει τυπικό προσόν διορισμού για την επίδικη θέση η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Α΄ ειδικότητας), ανώτερης της απαιτούμενης από την προκήρυξη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη (Α΄ ειδικότητας), εφόσον κατά τον νόμο οι κάτοχοι της ανώτερης αυτής άδειας μπορούν, μεταξύ άλλων, να εκτελέσουν το είδος των συγκεκριμένων ηλεκτρολογικών εργασιών που μπορούν να εκτελεσθούν με βάση την αναφερόμενη ως απαιτούμενη άδεια στην προκήρυξη, αφού αντίστοιχο είναι και το περιεχόμενο της χορηγούμενης εν λόγω ανώτερης άδειας (βλ. ΣτΕ 160/2016).

7. Επειδή όπως προκύπτει από την εκκαλούμενη απόφαση και τα στοιχεία του φακέλου, ο εφεσίβλητος με την από […] αίτησή του για συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της επίδικης θέσεως, προσκόμισε, μεταξύ άλλων, πτυχίο του Ηλεκτρολογικού Κλάδου ειδικότητας του Ηλεκτροτεχνίτη του ΚΕΤΕΚ […], καθώς και πτυχίο της ειδικότητας Εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανικών χώρων του 2ου ΤΕΕ […] και την […] άδεια ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας. Επίσης ο […] με την από 13.9.2005 αίτηση υποψηφιότητάς του για την κατάληψη της ίδιας θέσεως, προσκόμισε, μεταξύ άλλων, πτυχίο Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής […]/Τμήμα Ηλεκτρολόγων, κατευθύνσεως Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, καθώς και άδεια εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας (25 KW). Η τελευταία άδεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν («δικαιώματα και υποχρεώσεις»), « … δίνει το δικαίωμα της εκτέλεσης και επίβλεψης (συντήρησης) εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α΄ ειδικότητας με όριο εγκατεστημένης ισχύος για κάθε κατηγορία ως εξής … ».  Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής ενέγραψε τον εφεσίβλητο πρώτο στον προσωρινό ενιαίο β΄ επικουρικό πίνακα υποψηφίων, με συνολική βαθμολογία 955 μονάδων. Με την […] απόφαση του Α΄ Τμήματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κατά τον διενεργηθέντα αυτεπάγγελτο έλεγχο προσδιορίσθηκε η συνολική βαθμολογία του εφεσίβλητου σε 927 μονάδες, με ορθή άθροιση των επί μέρους μονάδων (δηλαδή 777 για τον βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών και 150 για τον δεύτερο τίτλο σπουδών). Με την εν λόγω […] απόφαση κατά τον κατ’ ένσταση έλεγχο, η ένσταση του υποψηφίου […], ο οποίος είχε ενταχθεί στον πίνακα απορριπτέων με την αιτιολογία ότι «η άδειά του δεν είναι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη», έγινε δεκτή, διότι η προσκομισθείσα από αυτόν άδεια εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας είναι ανώτερης κατηγορίας από την ζητούμενη άδεια από την προκήρυξη. Κατόπιν τούτου με την ίδια απόφαση αναμορφώθηκαν οι πίνακες διοριστέων, κατατάξεως και απορριπτέων για την επίδικη θέση και ενεγράφη στον σχετικό πίνακα διοριστέων ο […], με συνολική βαθμολογία 1151 μονάδες.

8. Επειδή με την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως ο εφεσίβλητος προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι η άδεια που προσκόμισε είναι η απαιτούμενη κατά την προκήρυξη, το γεγονός δε ότι ο συνδιαγωνιζόμενος κατέχει ανώτερη άδεια από την δική του δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος του και, συνεπώς, μη νομίμως διεγράφη από τον σχετικό πίνακα διοριστέων. Με την εκκαλούμενη απόφαση έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως, αφού κρίθηκε ότι μόνον ο εφεσίβλητος είναι κάτοχος της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης «άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας» και ως εκ τούτου, μη νομίμως ενεγράφη στον πίνακα κατατάξεως προς πλήρωση της επίδικης θέσεως ο μνησθείς υποψήφιος, με την αιτιολογία ότι διαθέτει ανώτερη της απαιτούμενης από την προκήρυξη «άδεια εκτέλεσης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας», διότι η άδεια αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που απαιτεί η προκήρυξη.

9. Επειδή με την κρινόμενη έφεση προβάλλεται ότι η εκκαλούμενη απόφαση είναι εσφαλμένη διότι η άδεια ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας, που απαιτείται από την προκήρυξη, επικαλύπτεται από την άδεια εκτελέσεως εσωτερικών εγκαταστάσεων, την οποία κατέχει ο εγγραφείς με την ακυρωθείσα απόφαση στον πίνακα κατατάξεως, ο δε ηλεκτροτεχνίτης δεν μπορεί να εργασθεί αυτόνομα αλλά μόνον υπό την εποπτεία ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Προβάλλεται επίσης ότι ο νομοθέτης δεν είχε πρόθεση να αποκλείσει υποψήφιο που κατέχει ανώτερη άδεια από την απαιτούμενη από την προκήρυξη.

10. Επειδή σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ορθώς η Διοίκηση ενέγραψε τελικώς τον υποψήφιο […] στον πίνακα διοριστέων αντί του εφεσίβλητου, εφόσον, με βάση τα γενόμενα δεκτά στην 6η σκέψη, μπορεί να αποτελέσει τυπικό προσόν διορισμού για την επίδικη θέση η κατοχή από αυτόν άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελέσεως εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Α΄ ειδικότητας), ανώτερης της απαιτούμενης από την προκήρυξη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη (Α΄ ειδικότητας), αφού ο κάτοχος της ανώτερης αυτής άδειας μπορεί να αναλάβει το είδος των συγκεκριμένων ηλεκτρολογικών εργασιών που μπορεί να αναληφθεί και με βάση την απαιτούμενη από την προκήρυξη άδεια (δηλαδή εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων), σύμφωνα με τον νόμο αλλά και το προεκτεθέν περιεχόμενο της προσκομισθείσας (ανώτερης) άδειας του εν λόγω υποψηφίου. Κατά συνέπεια, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, είναι εσφαλμένη η περί του αντιθέτου προεκτεθείσα κρίση του δικάσαντος Διοικητικού Εφετείου, συνεπεία της οποίας έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως και ως εκ τούτου πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση.

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *