ΣτΕ Ολομ. 874/2018- http://www.humanrightscaselaw.gr/

Αρχή της ισότητας – Αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών – Διαφορά μεταξύ του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης (290 ευρώ) που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. κ.λπ. (άρ. 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ν. 4354/2015) και του αντίστοιχου επιδόματος (250 ευρώ) που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων (άρ. 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015) – Αντίθεση προς τη συνταγματική αρχή της ισότητας – Επεκτατική εφαρμογή της γενικής ρύθμισης (περί επιδόματος 290 ευρώ) στην κατηγορία προϊσταμένων που έχει αποκλεισθεί από αυτήν 
Η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τουν. 4354/2015, σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού, αντίκειται στην αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η εξαίρεση των προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων από την ως άνω γενική ρύθμιση του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ν. 4354/2015 δεν παρίσταται δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, κατά την οποία το σύστημα αμοιβών που θεσπίζεται με το νόμο αυτό υπόκειται μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται με τη μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που αποτιμάται για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει – Εξάλλου, η ανωτέρω δυσμενής ρύθμιση δεν ευρίσκει δικαιολογητικό έρεισμα ούτε στο ότι οι υπηρετούντες στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των νοσοκομείων υπάλληλοι αποτελούν διακριτή κατηγορία υπαλλήλων, με διαφορετικές συνθήκες εργασίες και αρμοδιότητες εν σχέσει προς τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη διοικητική υπηρεσία των νοσοκομείων, καθώς και τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015, σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού, δεδομένου ότι οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίδιου ύψους (450 ευρώ) με τους προϊσταμένους διευθύνσεων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων, καθώς και τους προϊσταμένους διευθύνσεων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και των λοιπών φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αε΄ του ν. 4354/2015 – Περαιτέρω, η κατά τα ανωτέρω καταβολή μειωμένου κατά 40 ευρώ μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων έναντι των λοιπών προϊσταμένων τμημάτων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015, δεν δικαιολογείται ούτε από το ότι οι προϊστάμενοι τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων λαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρου 18 του ίδιου νόμου και τις παρ. 1 και 2 περ. α΄ της υπ’ αριθμ. οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 ΚΥΑ (που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011), επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, διότι αφενός μεν το επίδομα αυτό καταβάλλεται για άλλη αιτία από το επίδομα θέσης ευθύνης, αφετέρου δε το εν λόγω επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν καταβάλλεται μόνο στους υπηρετούντες στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των νοσοκομείων αλλά και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, χωρίς να εξαιρούνται, άλλωστε, από την καταβολή του όσοι λαμβάνουν λόγω της θέσης τους και επίδομα θέσης ευθύνης κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου – Συνεπώς, πρέπει να επεκταθεί και στους ανωτέρω προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων η εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ίδιου νόμου 
[με μειοψηφία του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου και επτά Συμβούλων] 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *