ΣτΕ Β΄ Τμ. 2346/2018 Αρχές επιβολής κυρώσεων – Ne bis in idem (παραβάσεις λαθρεμπορίας) – Δικαίωμα περιουσίας και οικονομική ελευθερία – Ένδικη προστασία – Αστική συνευθύνη εταιρείας για την πληρωμή πολλαπλών τελών λαθρεμπορίας

Πηγή: http://www.humanrightscaselaw.gr/ 

Η προβλεπόμενη από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (βλ. άρ. 152 παρ. 2 και 161) αστική συνευθύνη ανώνυμης εταιρείας για την καταβολή πολλαπλών τελών λαθρεμπορίας που καταλογίζονται σε νόμιμο εκπρόσωπό της, λόγω δόλιας συμμετοχής του σε τελωνειακές παραβάσεις λαθρεμπορίας, έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τον εν λόγω καταλογισμό, υπό την έννοια ότι στηρίζεται σε αυτόν και τον προϋποθέτει, σύμφωνα με το νόμο (πρβλ. ΣτΕ 1366/2017 επταμ.). Συνεπώς, σε περίπτωση στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και η εταιρεία ασκούν από κοινού αίτηση αναίρεσης κατά δικαστικής απόφασης απορριπτικής είτε κοινής προσφυγής τους είτε χωριστών προσφυγών τους κατά πράξης με την οποία, αφενός, καταλογίσθηκαν πολλαπλά τέλη στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (και αυτός κηρύχθηκε αλληλέγγυα υπόχρεος για την καταβολή του συνολικού ποσού πολλαπλών τελών που καταλογίσθηκαν στους υπαίτιους της λαθρεμπορίας) και, αφετέρου, η εταιρεία κηρύχθηκε συνυπεύθυνη για την πληρωμή της αντίστοιχης οφειλής του νομίμου εκπροσώπου της, η αποδοχή λόγου αναίρεσης προβαλλόμενου από το φυσικό πρόσωπο κατά κρίσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem, όσον αφορά τον καταλογισμό σε βάρος του πολλαπλών τελών (και της προαναφερόμενης αλληλέγγυας ευθύνης) άγει σε αναίρεση και της συναφούς, παρακολουθηματικού χαρακτήρα (στηριζόμενης στην προαναφερόμενη κρίση), σκέψης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης περί της νομιμότητας της ανωτέρω συνευθύνης της εταιρείας, κατ’ αποδοχή του προβαλλόμενου από αυτήν λόγου ότι, συνεπεία της μη νόμιμης επιβολής των πολλαπλών τελών στο νόμιμο εκπρόσωπό της, είναι μη νόμιμη και η ευθύνη της για την πληρωμή των αντίστοιχων ποσών, χωρίς να απαιτείται, για το παραδεκτό του τελευταίου λόγου, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 53 παρ. 3 του π.δ. 18/1989 (πρβλ. ΣτΕ 89/2018, 2317/2017, 863/2017, 4187/2015, 3628/2014 επταμ.). Πάντως,  η εταιρεία η οποία κηρύχθηκε συνυπεύθυνη για την καταβολή των πολλαπλών τελών που καταλογίσθηκαν στο νόμιμο εκπρόσωπό της δεν έχει ίδιο δικαίωμα (και άμεσο έννομο συμφέρον) να προβάλει παραβίαση της αρχής ne bis in idem, λόγω (της αμετάκλητης περάτωσης της) αντίστοιχης ποινικής διαδικασίας για λαθρεμπορία σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου της [πρβλ. ΕΔΔΑ (decision) 25.10.2018, 3714/16, Αιγαίον ‘Οϊλ κατά Ελλάδας, σκέψεις 48-49].

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *