Πρότυπη δίκη (ΠΑ 3/2018) (αίτηση ακυρώσεως απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών)

 

09/02/2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                                                        

 

ΠΡΑΞΗ 2/2018                                 

της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010

 

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Ράμμο, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Δ΄ Τμήματος,

 

Αφού έλαβε υπ΄όψιν:

 

α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,

β) την από 07.02.2018 αίτηση (ΠΑ 3/07.02.2018), με την οποία ο Σουλεϊμάν Οζκαϊνακτσί του Γιασάρ ζητεί, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αριθ. καταχ. ΑΚ 3/02.01.2018) αίτηση ακυρώσεως του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το 28118/29.01.2018 δικόγραφο προσθέτων λόγων. Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 22622/28.12.2017 απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), με την οποία, κατ’ αποδοχή προσφυγής του Σουλεϊμάν Οζκαϊνακτσί, ακυρώθηκε η 61477/29.09.2016 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής και αναγνωρίστηκε στο πρόσωπό του η ιδιότητα του πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 2 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 3989/1959, (Α΄ 201) και τα άρθρα 2 εδ. ε’ και 13 του π.δ/τος 141/2013 (Α’ 226), δεδομένου ότι υφίσταται κίνδυνος δίωξης σε βάρος του στην χώρα καταγωγής του (Τουρκία) για πολιτικούς λόγους. Με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε επίσης ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από το καθεστώς του πρόσφυγα, διότι, κατά την έννοια του άρθρου 1ΣΤ περ. β’ της Σύμβασης της Γενεύης και του άρθρου 12 παρ. 2 περ. β’ της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ (ΕΕ L 337), στις προβλεπόμενες ρήτρες αποκλεισμού εμπίπτουν περιπτώσεις διώξεως για μη πολιτικά εγκλήματα (σοβαρά αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου), τέτοια δε περίπτωση δεν συντρέχει εν προκειμένω. Στην ανοιγείσα με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως δίκη ο αιτών έχει ασκήσει το με αριθ. καταχ. Π35/05.02.2018 δικόγραφο παρεμβάσεως υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξεως της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, κατά της οποίας εκκρεμεί και αίτηση αναστολής εκτελέσεως (με αριθ. καταχ. ΑΝ 1/02.01.2018) του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου 1432297-98, 5183504-5 και 3174951-54/2018),

δ) το γεγονός ότι με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της ερμηνείας των διατάξεων του άρθρου 1ΣΤ της Συμβάσεως της Γενεύης του 1951 «περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων» και του άρθρου 12 παρ. 2 περ. β’ της οδηγίας 2011/95/ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ/μα 141/2013, καθώς επίσης και της ερμηνείας του άρθρου 64 του ν.4375/2016 σχετικά με την προβλεπόμενη σε αυτό ενδοστρεφή δίκη,

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα,

 

δ ι α τ ά σ σ ε ι

 

1. Να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως με αριθ. καταχ. ΑΚ 3/02.01.2018, καθώς και η εκκρεμής ενώπιον του αυτού δικαστηρίου συναφής αίτηση αναστολής με αριθ. καταχ. ΑΝ 1/02.01.2018.

2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018

 

 

 

Ν. Σακελλαρίου                                               Α. Ράντος                                                Χ. Ράμμος

 

 

 

Κοινοποίηση:

1) Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)

2) Διοικητικό Εφετείο Αθηνών


 

 

 

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *