Προδικαστικά ερωτήματα επί αιτήσεων αναστολής μετά τις 1600,1601 και 1602/2016 αποφάσεις του Δ.Πρωτ. Αθήνας

09/08/2016


            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

            ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49

            ΑΘΗΝΑ 105-64

            ΤΜΗΜΑ ΣΤ’

            —————

Αριθ. καταθέσεως: ΕΔ206/2016

 

 Ο Πρόεδρος του Β’ Τμήματος Διακοπών

του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

            Έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του π. δ/τος 18/1989, όπως ισχύει, και ενόψει: α) της καταθέσεως της από 23.03.2016 αιτήσεως αναστολής της  Ε.Π.Ε. ” CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ” κατά των 1. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.Μ.Ε.ΕΠ)  και β) της με αριθμό 1600/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε επί της ανωτέρω αιτήσεως και  με την οποία, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, διατυπώνονται τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας: « α) Η προβλεπόμενη από τις νεώτερες διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 ΚΕΔΕ καταχώρηση στα βιβλία εσόδων των νομίμων τίτλων, ως εκτελεστών, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 45 ν. 4174/2013, στοιχεί προς το νόμιμο τίτλο, όπως αυτός προσδιορίζονταν και υπό το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς του ΚΕΔΕ, ώστε η ανωτέρω καταχώριση να ισοδυναμεί με την πράξη ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, ήτοι η διαφορά είναι απλώς ορολογική, ή, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4174/2013 και του Δημοσίου Λογιστικού, η πράξη καταχώρισης στα βιβλία εσόδων των νονίμων τίτλων, ως αποτελούσα εσωτερική διοικητική διαδικασία παρακολούθησης οφειλών, άγει σε μη εκτελεστότητα της γενομένης καταχώρισης και, συναφώς, αποκλείει την άσκηση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατ’ αυτής, με περαιτέρω συνέπεια η προσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση καταβολής-υπερημερίας να καθίσταται έγγραφο αμιγώς πληροφοριακού χαρακτήρα και β) σε περίπτωση καταφατικής κρίσεως περί της εκτελεστότητας […], αν η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, που συνοδεύει επί ποινή απαραδέκτου τις κατατιθέμενες αιτήσεις αναστολής επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, κατ’ άρθρο 203 παρ. 2 ΚΔΔ, υφίσταται και κατά την κατάθεση αιτήσεων αναστολής επί ανακοπών, κατ’ ανάλογο εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 228 παρ. 2 ΚΔΔ.»

    1. Εισάγουμε την υπόθεση, λόγω σπουδαιότητος, στην Επιτροπή Αναστολών υπό πενταμελή σύνθεση.  

            2. Ορίζουμε εισηγητή της υποθέσεως τον Σύμβουλο Δ. Κυριλλόπουλο και βοηθό εισηγητή την Εισηγήτρια Γ. Σκιαδά. 

       3. Παραγγέλλουμε να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξεως αυτής: α)  στους: 1. ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.Μ.Ε.ΕΠ), οι οποίοι οφείλουν να διαβιβάσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τις απόψεις της Διοικήσεως εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση  και β) στον ΣΥΡΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ , δικηγόρο Αθηνών, ως πληρεξούσιο της αιτούσης.

       4. Παραγγέλλουμε  τη δημοσίευση της πράξεως αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

       Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων καθ’ ο μέρος τίθεται το ίδιο ζήτημα.

 

Αθήνα, 5/8/2016

       Ο Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας

       του Β’ Τμήματος Διακοπών                                                     κ.α.α.

 

 

                Ι. Β. Γράβαρης                                                              Λ. Ρίκος

 

www.adjustice.gr

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *