Περιοδικό

ΙΝ JURE, 2/2024
ΙΝ JURE-ΤΕΥΧΟΣ 1, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023