Περίληψη της 686/2018 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Με την απόφαση 686/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της ΣτΕ Γ´ 7μ. 1442/2017 παραπεμπτικής αποφάσεως, επιλύθηκαν τα εξής ζητήματα:

α) Κρίθηκε ότι η εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί πρόσφορο κριτήριο αξιολόγησης για την εισαγωγή σε όλες τις σχολές της Ανωτάτης εκπαίδευσης. Ο έλεγχος, μέσω της εξέτασης αυτής, του επιπέδου της γλωσσικής επάρκειας των υποψηφίων αποβλέπει στη διακρίβωση της ικανότητάς τους για αποτελεσματική παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανεξαρτήτως ειδικότερου γνωστικού αντικειμένου. Και τούτο διότι η επαρκής  γλωσσική κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση κάθε είδους γνώσης, πολύ δε περισσότερο της πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωσης η οποία παρέχεται στα ανωτέρω ιδρύματα. Ενόψει δε της σπουδαιότητας και της συνάφειας, υπό την ανωτέρω έννοια, του εν λόγω μαθήματος προς όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για σχολές θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης)  είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16) η μη πρόβλεψη μειωμένου συντελεστή βαρύτητας για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της Ιατρικής Σχολής.

β) Κρίθηκε ότι συνάδουν με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και ότι δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 42 του ν. 4186/2013, 2 του ν. 2525/1997 και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016, που προβλέπουν την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες σε κοινές θέσεις με τους λοιπούς υποψηφίους της γενικής κατηγορίας, κατόπιν ειδικής (προφορικής) εξεταστικής διαδικασίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους και όχι σε ειδικώς καθοριζόμενες γι’ αυτούς (και άρα περιορισμένες) διακριτές θέσεις.

 γ) Κρίθηκε ότι το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16) επιτρέπει τη θέσπιση ενός συστήματος πριμοδότησης βαθμολογίας για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση αθλητών που έχουν επιτύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Η πριμοδότηση της βαθμολογίας ισχύει όχι μόνο για την εισαγωγή αθλητών  σε συναφείς προς τον αθλητισμό σχολές (π.χ. ΤΕΦΑΑ), αλλά και στα λοιπά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί, λόγω της απαιτούμενης για την επίτευξη των ως άνω διακρίσεων έντονης ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό, να μην βρεθούν σε ήσσονα μοίρα έναντι των λοιπών υποψηφίων σχετικά με την επιλογή των σπουδών τους και τις βάσει αυτών περαιτέρω επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Συνεπώς, δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος (ανάγκη παροχής κινήτρων από την Πολιτεία στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό – άρθρο 16 παρ. 9 Συντάγματος) και είναι κατ’ αρχήν συνταγματική η διάταξη του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, η οποία προβλέπει ως προνόμιο υπέρ των διακριθέντων αθλητών την κατά παρέκκλιση εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση (με την καθιέρωση συστήματος προσαύξησης βαθμολογίας ανάλογα με την επιτευχθείσα αγωνιστική διάκριση και εισαγωγής σε ειδικές θέσεις οριζόμενες καθ’ υπέρβαση των θέσεων της γενικής κατηγορίας υποψηφίων). 

Η διάταξη όμως αυτή (όπως ισχύει ήδη μετά την τελευταία τροποποίησή της με το ν. 4429/2016) αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ορθολογικής οργανώσεως της παρεχόμενης εκπαιδεύσεως, σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού κατά το μέρος που προβλέπει, ειδικώς:

i) την πριμοδότηση  αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας (π.χ. 3η νίκη σε πανελλήνιους μαθητικούς – σχολικούς αγώνες),

ii) τον καθορισμό των επί πλέον θέσεων των αθλητών σε ποσοστό 4,5% επί των θέσεων της γενικής κατηγορίας υποψηφίων (έναντι των κατά το παρελθόν ισχυόντων ποσοστών ( 1% και 3%), και 

iii) τον καθορισμό του αριθμού των μορίων που απαιτούνται για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή του αθλητή, μετά την προσαύξησή τους λόγω της αθλητικής του διάκρισης, σε ποσοστό 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή.  

Και τούτο διότι, ειδικώς οι ανωτέρω επί μέρους ρυθμίσεις, κρίθηκε ότι υπερακοντίζουν τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό που υπηρετεί η διάταξη (προαγωγή του αθλητισμού) λόγω, αφ’ ενός, του σημαντικού περιορισμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των λοιπών υποψηφίων της γενικής κατηγορίας και, αφ’ ετέρου, της σημαντικής υποχώρησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων πρόσβασης που συνεπάγονται.

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/epikairotita/apofaseis

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *