Νομοθεσία περί αλλοδαπών – Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συνέχισης της Δίκης

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Νομοθεσία περί αλλοδαπών – Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συνέχισης της Δίκης – Με το άρθρο 24 του Ν.4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201/22.12.2017) “Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.”, τίθεται από 23.2.2018 προθεσμία έξι (6) μηνών υποβολής δήλωσης επιθυμίας συνέχισης της δίκης για αιτήσεις ακύρωσης που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2014 και εκκρεμούν στον προσδιορισμό. Η δήλωση κατατίθεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου που εκκρεμεί η αίτηση ακύρωσης είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπογράφει το ένδικο βοήθημα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) είτε από τον ίδιο τον αλλοδαπό με αυτοπρόσωπη παράσταση.

09/01/2018

Άρθρο 24

 

Νομοθεσία περί αλλοδαπών

 

1. Αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι τις 31.12.2014 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του ν. 3068/2002, Α ́ 274), απορρίπτονται με συνοπτική απόφαση ως προδήλως απαράδεκτες, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2, εφαρμοζομένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 34Α του π.δ. 18/1989 (Α ́ 8). 2. Η γραμματεία του δικαστηρίου όπου κατατέθηκε το ένδικο βοήθημα οφείλει εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να ενημερώσει τον αλλοδαπό διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπογράφει το ένδικο βοήθημα με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως: α) τηλεφωνικώς ή β) με ταχυδρομική επιστολή ή γ) με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή δ) με τηλεομοιοτυπία, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. H σχετική ενέργεια της γραμματείας σημειώνεται επί του φακέλου της δικογραφίας, στον οποίο τίθενται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω ενεργειών. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τα ένδικα βοηθήματα της παραγράφου 1 οφείλουν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας των δύο (2) μηνών του πρώτου εδαφίου να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με τα οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υπόθεσης. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των έξι (6) μηνών οι δικογραφίες για τις οποίες δεν έχει προσκομισθεί η σχετική δήλωση παραδίδονται στον Πρόεδρο του δικαστηρίου ή στον οριζόμενο από αυτόν δικαστή για επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1. Για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας, ο υπογράφων το δικόγραφο δικηγόρος ή άλλος οριζόμενος από τον αλλοδαπό διάδικο πληρεξούσιος δικηγόρος, μπορεί με αίτηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο που διευθύνει το δικαστήριο ή στον οριζόμενο από αυτόν Δικαστή να ζητήσει την εισαγωγή της υπόθεσης για συζήτηση στο ακροατήριο, επικαλούμενος λόγους έλλειψης ενημέρωσης ή ανώτερης βίας ή σοβαρούς λόγους υγείας που συνέτρεχαν στο πρόσωπο του δικηγόρου ή του αλλοδαπού διαδίκου και εμπόδισαν την εμπρόθεσμη υποβολή της εξουσιοδότησης. Επί της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ειδικά αιτιολογημένη πράξη αποδοχής ή απόρριψης του αρμόδιου Προέδρου ή του οριζόμενου από αυτόν Δικαστή. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ. 3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις για τις οποίες έχει προσδιοριστεί αρχική δικάσιμος, καθώς και σε όσες η αρχική ή η μετά από αναβολή δικάσιμος έχει ορισθεί εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 εξάμηνης προθεσμίας. Όταν υπάρχει θετική δήλωση του αιτούντος, η δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίζεται μέσα σε τρεις (3) μήνες.

 

Λάρισα 9.1.2018

 

Ο Γραμματέας

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *