Δ.Εφ.Αθ. Αριθ. Αποφ. 5353/2017 Τμήμα 18ο Τριμελές

Άδεια λειτουργίας σε σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (Σ.Η.Θ.), που λειτουργεί μερικώς ως υψηλής αποδοτικότητας  (ΣΗΘΥΑ) 

-Καθυστέρηση Διοίκησης, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, να χορηγήσει άδεια λειτουργίας στον σταθμό της εκκαλούσας, λόγω παράλειψης λήψης όλων των αναγκαίων ρυθμιστικών και κανονιστικών μέτρων για την προώθηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, με αποτέλεσμα η εκκαλούσα να βρίσκεται σε παρατεταμένη δοκιμαστική λειτουργία, αντί να τεθεί, ως αδειούχος, σε κανονική εμπορική λειτουργία, που αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή της στο Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων του Διαχειριστή του Συστήματος (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και την ένταξή της στο Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, ώστε να δικαιούται να εκδίδει Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) και να λαμβάνει την προβλεπόμενη νόμιμη πληρωμή.

-Από τη διατύπωση των διατάξεων των οδηγιών 2004/8 και 2001/77, όσον αφορά τις επιλογές στο πλαίσιο της θέσπισης των εθνικών συστημάτων στήριξης της συμπαραγωγής και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στων οποίων την προαγωγή προσβλέπουν οι οδηγίες αυτές, προκύπτει ότι τα κράτη μέλη έχουν ευρεία εξουσία εκτίμησης στον εν λόγω τομέα. Ο Έλληνας νομοθέτης, εναρμονίζοντας τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου εντός των ορίων της δυνατότητας που του παρείχαν οι ως άνω κοινοτικές οδηγίες, συμβατά με αυτές και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του δικτύου, θέσπισε τις διακρίσεις του άρθρου 9, παρ. 1 του ν. 3468/2006, μεταξύ των οποίων και το όριο ισχύος των 35 Mwe, ως όριο για την κατά προτεραιότητα προσβασιμότητα στο δίκτυο των μονάδων ΣΗΘΥΑ, το οποίο διατηρήθηκε και με τον μεταγενεστέρως εκδοθέντα, επίσης για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των ορισμών της ως άνω οδηγίας, ν.3734/2009 (άρθρο 7 παρ. 4).

-Aπό τη χρονική αλληλουχία έκδοσης των οδηγιών και των συναφών με αυτές νόμων καθώς και από την ασάφεια που προέκυπτε από τη διατύπωση των οδηγιών του 2009, ως προς την υποχρέωση ή τη διακριτική ευχέρεια των κρατών να τις ενσωματώσουν πλήρως στην εσωτερική έννομη τάξη, ως προς τις προϋποθέσεις προτεραιότητας πρόσβασης ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ και τον μεταξύ αυτής και της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ καθορισμό προτεραιότητας, είναι προφανές ότι το Ελληνικό Δημόσιο εγκαίρως μερίμνησε τόσο για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη αυτών (των οδηγιών) όσο και για την, ενόψει όλων των ανωτέρω τεχνικών ζητημάτων που ανέκυπταν, εφαρμογή τους. Το γεγονός ότι υπήρχαν ασάφειες και ιδιαιτερότητες ως προς τις προϋποθέσεις προτεραιότητας πρόσβασης ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ και τον μεταξύ αυτής και της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ καθορισμό προτεραιότητας είχε ήδη γίνει αποδεκτό και σε κοινοτικό επίπεδο, δεδομένου ότι η ΕυρωπαΪκή Επιτροπή εξέδωσε μόλις την 9.02.2012 Ενημερωτικό Σημείωμα για το σκοπό αυτό.

-Κρίνεται ότι δεν συντρέχουν, στην προκείμενη περίπτωση, οι προϋποθέσεις αποζημιωτικής ευθύνης του εφεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου.

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/defeteioath/apofaseis?

 

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *