Δημόσια έργα- Καθυστερημένη εξόφληση λογαριασμών- Έναρξη τοκοφορίας επί μη έγκαιρης προσκόμισης δικαιολογητικών. Αποφάσεις Δ.Εφετείων

 

1. Δ.Εφ·Πειραιά 2493/2017 (Δ) : …Δεν γεννάται υποχρέωση του κυρίου του έργου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς πληρωμή υποβληθέντος λογαριασμού, όταν ο λογαριασμός αυτός δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται υπαιτιότητα του νομικού προσώπου εκ της μη πληρωμής του εν λόγω λογαριασμού και δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων ποσών για όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διαρκεί η παράλειψη του αναδόχου να υποβάλει τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά… Κατά το χρόνο εξόφλησης καθενός από τους επίμαχους λογαριασμούς δεν είχε παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από τον ενάγοντα του συνόλου των δικαιολογητικών τα οποία ήταν απαραίτητα προκειμένου ο εναγόμενος Δήμος να προβεί στη νόμιμη εξόφλησή τους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής των ως άνω λογαριασμών του ένδικου έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εναγομένου και δεν γεννάται υποχρέωση του τελευταίου προς καταβολή τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων ποσών,….

2. Δ.Εφ.Θεσσαλονίκης 162/2018 (ΣΤ):.. Ενόψει του ότι ο Λογαριασμός εξοφλήθηκε στις 24.12.2012, ήτοι εντός εξήντα ημερών από την προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών, δεν γεννήθηκε στο πρόσωπο του εναγομένου υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας επί του ποσού του Λογαριασμού αυτού…

3.Δ.Εφ. Ιωαννίνων 11/2018 (2ο): ..εφόσον η ενάγουσα δεν είχε υποβάλλει μαζί με τον 1ο λογαριασμό και τα παραπάνω δικαιολογητικά για την πληρωμή του, δεν υφίσταται υπαιτιότητα της εναγόμενης ως κυρίας του έργου για τη μη έγκαιρη πληρωμή του και συνεπώς δεν γεννάται υποχρέωση αυτής για την καταβολή τόκων υπερημερίας, ενόψει και του ότι ο επίδικος λογαριασμός εξοφλήθηκε στις 12-4-2012, δηλαδή εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοση στις 12-3-2012 και προσκόμιση του τελευταίου δικαιολογητικού..

4. Δ.Εφ. Αθηνών 6249/2017 (18ο ): …..γεννάται υποχρέωση του Δημοσίου για καταβολή τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων ποσών, μετά την προσκόμιση των οικείων δικαιολογητικών, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής όχλησης, χωρίς να απαιτείται επιπροσθέτως να παρέλθει νέα μηνιαία προθεσμία, αφού άλλωστε τούτο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3669/2008 που εφαρμόζονται, ως ευνοϊκότερες στο θέμα αυτό, αντί των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.2 β και γ του π.δ.166/2003….

5. Δ.Εφ.Αθηνών 374/2018 (17ο) (κ.α.) ….η ενάγουσα δικαιούται να λάβει τόκους υπερημερίας, υπολογιζόμενους με βάση το επιτόκιο που προβλέπουν οι διατάξεις του π.δ. 166/2003, ……, με έναρξη τοκοφορίας :….την επομένη της – μεταγενέστερης της συμπλήρωσης διμήνου – υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής των λογαριασμών και λήξη τοκοφορίας την εξόφλησή τους….

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *