Δημοσίευση της 755/2019 απόφασης του Α’ Τμήματος του ΣτΕ στο πλαίσιο δίκης-πιλότου

Πηγή: ΓΕΕΔΔ 
Αριθμός 755/2019
 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
ΤΜΗΜΑ Α΄
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Οκτωβρίου 2018, με την εξής σύνθεση: Αν. Γκότσης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Α. Καλογεροπούλου, Ο. Ζύγουρα, Κ. Κουσούλης, Τ. Κόμβου, Σύμβουλοι, Χ. Χαραλαμπίδη, Σ. Παπακωνσταντίνου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Β. Ραφαηλάκη, Γραμματέας του Α΄ Τμήματος.
 
Για να δικάσει την από 2 Νοεμβρίου 2016 προσφυγή:
 
των:1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και ήδη Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
Με την αίτηση αυτή οι προσφεύγοντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη από το ανωτέρω Ταμείο, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5016/1.4.2016 αιτήσεώς τους για έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αποδοχών τους την περίοδο από 1.1.2011 έως 19.3.2014 καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
 
Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στο Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της από 14 Ιουνίου 2017 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 27 Ιουλίου 2017 πράξεως του Προέδρου του Α΄ Τμήματος.
 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Α. Καλογεροπούλου.
 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των προσφευγόντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους προσφυγής και ζήτησε να γίνει δεκτή η προσφυγή και τον αντιπρόσωπο του καθ’ ου Φορέα, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
 
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
 
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο
 
1. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή, που ασκήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμ. εισαγωγής ΠΡ7903/ 14.11.2016), εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό επταμελή σύνθεση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 20/14.06.2017 πράξεως της οικείας Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» στις 11 Ιουλίου 2017, και της από 27.07.2017 πράξεως του Προέδρου του ως άνω Τμήματος, προκειμένου να κριθεί το γενικοτέρου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας ή μη με το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 2, 20 παρ. 1 και 26) των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 27 του αν.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως αντικαταστάθηκε η παράγραφος αυτή με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καθ΄ ο μέρος προβλέπουν ότι δεν επιστρέφονται εισφορές που εισπράττονται αχρεώστητα από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για λογαριασμό τρίτων φορέων, εφαρμοζομένων των προβλέψεων αυτών και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υποθέσεις.
 
2. Επειδή, με την προσφυγή αυτή ζητείται η ακύρωση της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της 5016/01.04.2016 αιτήσεως, μεταξύ άλλων, των προσφευγόντων, ιατρών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε μονάδες Υγείας αρχικώς του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και εν συνεχεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει συμβάσεων συναφθεισών κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 10 του ν.δ. 1204/1972, για έντοκη επιστροφή εισφορών, οι οποίες είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως υπέρ τρίτων Ταμείων Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 19.03.2014.
 
3. Επειδή, αντίγραφο της προσφυγής και της από 27.07.2017 πράξεως του Προέδρου περί ορισμού εισηγητή και δικασίμου επιδόθηκε στο καθ΄ ου (βλ. από 03.08.2017 αποδεικτικό κοινοποιήσεως του επιμελητή του Δικαστηρίου Αδάμου Μάννη). Αντίγραφο της εν λόγω Πράξεως έχει επιδοθεί στη Γενική Επίτροπο Επικρατείας των Τ.Δ.Δ. και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών [βλ. τα από 11.07.2017 δύο (2) αποδεικτικά κοινοποίησης του επιμελητή του Δικαστηρίου Αδάμου Μάννη].
 
4. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: οι προσφεύγοντες ιατροί συνήψαν με το ΙΚΑ τις από 20.01.2003 (ο α΄ προσφεύγων) και από 11.02.2004 (η β΄ προσφεύγουσα) ειδικές συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ. 1204/1972, παρείχαν δε τις υπηρεσίες τους, ο πρώτος ως οφθαλμίατρος υπαγόμενος στη Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Αιγάλεω του Ι.Κ.Α., η δε δεύτερη ως παθολόγος υπαγόμενη στην Τοπική Μονάδα Υγείας Αγίων Αναργύρων του Ι.Κ.Α. Εν συνεχεία, οι προσφεύγοντες μεταφέρθηκαν με την Γ23/29/30-12-2011 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από 01.01.2012 στον Ε.Ο.Π.Π.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως συμπληρώθηκαν με τον ν. 3984/2011 (Α΄ 150). Τέλος, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4238/2014, αρχικώς τέθηκαν από 18.02.2014 σε διαθεσιμότητα, εν συνεχεία δε διαπιστώθηκε, με την Δ11/οικ.13652/08.04.2014 πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Π.Υ. (Γ΄ 503), η αυτοδίκαιη λύση της σχέσεως που τους συνέδεε με τον εν λόγω Οργανισμό. Εξάλλου, εκ του καταβαλλομένου για την ανωτέρω απασχόλησή τους μισθού παρακρατούνταν και αποδίδονταν, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν συνεχεία τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εισφορές υπέρ του κλάδου ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και οι συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Ο.Ε.Ε.. Οι προσφεύγοντες ζήτησαν, με την 5016/01.04.2016 αίτησή τους προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, που υποβλήθηκε την 01.04.2016 στη Διεύθυνση Γραμματείας του Ιδρύματος, την επιστροφή των εισφορών, οι οποίες είχαν καταβληθεί υπέρ των ως άνω Οργανισμών (Ο.Α.Ε.Δ, Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 και εφεξής (ήτοι έως 19.03.2014), εντόκως με ετήσιο επιτόκιο 5% από της καταβολής κάθε επιμέρους ποσού, κατ’ επίκληση της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 27 του αν.ν. 1846/1951. Ειδικότερα, με την αίτησή τους αυτή υποστήριξαν ότι στις ρυθμίσεις των ειδικών νόμων περί επιβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των προαναφερθέντων νομικών προσώπων υπόκεινται οι ασφαλισμένοι των Ταμείων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ότι, αντιθέτως, η σχέση που συνέδεε τους ίδιους με το Ι.Κ.Α. και εν συνεχεία με τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. δεν είχε αυτή τη φύση και ότι, συνεπώς, οι ως άνω εισφορές είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και ήταν για τον λόγο αυτό επιστρεπτέες, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Η κρινόμενη προσφυγή στρέφεται κατά της σιωπηρής απορρίψεως της εν λόγω αιτήσεως, λόγω παρόδου άπρακτης τριμήνου προθεσμίας από την υποβολή της.
 
5. Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213) έχει εισαχθεί ο θεσμός της «δίκης – πιλότου» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που, ως εκ της φύσεώς τους, έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και, συνεπώς, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών με τον κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους και στα διοικητικά δικαστήρια να απευθύνονται απ’ ευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε αυτό να επιλύει τα σχετικά ζητήματα, διασφαλίζοντας την ενότητα της νομολογίας και την ασφάλεια δικαίου (βλ. σχετική αιτιολογική έκθεση του νόμου). Περαιτέρω, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων, το ζήτημα γενικοτέρου ενδιαφέροντος με συνέπειες για ευρύ κύκλο προσώπων, προς επίλυση του οποίου εισάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ένδικο βοήθημα ή μέσο αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι αποκλειστικώς εκείνο που προσδιορίζεται στην πράξη της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, με την οποία γίνεται δεκτό το σχετικό αίτημα του διαδίκου (ΣτΕ 1496-98/2014 Ολομ.).
 
6. Επειδή, η κρινόμενη προσφυγή εισήχθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν αιτήσεως της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, προκειμένου να κριθεί “το γενικοτέρου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 2, 20 παρ. 1 και 26) των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 27 του αν.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καθ΄ ο μέρος προβλέπουν ότι δεν επιστρέφονται εισφορές που εισπράττονται αχρεώστητα από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για λογαριασμό τρίτων φορέων, εφαρμοζομένων των προβλέψεων αυτών και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υποθέσεις.”.
 
7. Επειδή, η παρ. 7 του άρθρου 27 του αν.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) (όπως αναριθμήθηκε η παρ. 8 του ιδίου άρθρου με το άρθρο 56 του ν. 2676/1999, Α΄ 1), ορίζει ότι: “Εισφοραί αχρεωστήτως εισπραχθείσαι, επιστρέφονται επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου, εντόκως προς 5%. Η διάταξις αυτή δεν ισχύει διά τας υπέρ των κλάδων ασφαλίσεως παροχών ασθενείας εις χρήμα και εις είδος εισπραχθείσας αχρεωστήτως εισφοράς. Ο ησφαλισμένος δικαιούται να απαιτήση την απ’ευθείας εις αυτόν πληρωμήν του αναλογούντος αυτώ εξ εισφορών του ποσού εκ των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών μετά του εκ 5 % τόκου.». Η ανωτέρω παρ. 7 του άρθρου 27 του αν.ν. 1846/1951 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85) ως εξής: «Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, μετά από αίτησή τους. Επιστρέφονται μόνο μετά από συμψηφισμό είτε με επόμενες οφειλόμενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠΔ, εντός έτους, είτε με απόσβεση οφειλής τους, καταρχήν προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές. Διατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή εντόκως εισφορών που καταβάλλονται αχρεώστητα, παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται εντόκως, έπειτα από αμετάκλητη απόφαση και ακύρωση των πράξεων καταλογισμού, με βάση το κυμαινόμενο επιτόκιο που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, (βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3863/2010), όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης επιστροφής. Οι εισφορές που εισπράττονται και συνεισπράττονται αχρεώστητα, από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., υπέρ κλάδων ασθενείας και για λογαριασμό τρίτων φορέων, δεν επιστρέφονται. Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.».
 
8. Επειδή, ύστερα από την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής και την έκδοση της 20/14.7.2017 πράξεως της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, με την οποία, όπως εξετέθη ανωτέρω, η προσφυγή αυτή εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να κριθεί το γενικοτέρου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα της ανωτέρω διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 27 του αν. ν. 1846/1951, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016, κατά το μέρος που προβλέπει ότι οι εισφορές που εισπράττονται και συνεισπράττονται αχρεώστητα από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, υπέρ κλάδων ασθενείας και για λογαριασμό τρίτων φορέων, δεν επιστρέφονται, δημοσιεύθηκε ο ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων μα αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137). Με την παρ. 1 του άρθρου 15 του τελευταίου αυτού νόμου αντικαταστάθηκε το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 από τότε που ίσχυσε ως εξής: «1. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής: α. Στις περιπτώσεις μισθωτών, ύστερα από αίτηση των δικαιούχων. β. Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις 61501/3398/ 30.12.2016 (Β΄ 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β΄ 4330) υπουργικές αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές. 2. Οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των εισφορών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 4. Κάθε αντίθετη με το παρόν διάταξη καταργείται.» Κατά την παρ. 2 δε του ίδιου άρθρου: «Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την εν λόγω διάταξη προβλέπονται ενιαίοι κανόνες επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κανόνες καταβολής εισφορών από 1.1.2017. Εν συνεχεία, κατ΄ επίκληση της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4488/2017, εκδόθηκε η Δ.15/Δ΄/12061/ 293/01.03.2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 773), η οποία ορίζει, στο άρθρο 1 ότι: «1. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα από τον συμψηφισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Κατ΄ εξαίρεση το προς επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται εντόκως έπειτα από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ. της 26.6/10.7.1944, ΦΕΚ 139, Α΄), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη δικαστική απόφαση. 2…», στο άρθρο 2 ότι: «Για τον συμψηφισμό ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών: α) σε περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον δικαιούχο, ασφαλισμένο ή/και εργοδότη, των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών β) σε περίπτωση ελευθέρων επαγγελματιών…», στο άρθρο 3 ότι: «1. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης. 2. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.» και στο άρθρο 4 ότι: «Τα προβλεπόμενα από τα ανωτέρω άρθρα έχουν εφαρμογή: α) σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017, β) σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμούς, εξαιρουμένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016, βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί μέχρι 31/12/2016.».
 
9. Επειδή, εν όψει της κατά τα ανωτέρω αναδρομικής αντικαταστάσεως (από τότε που ίσχυσε) της διατάξεως του άρθρου 104 του ν. 4387/2016, με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4488/2017, η οποία, όπως προκύπτει από την προηγούμενη σκέψη, θεσπίζει ρύθμιση διαφορετικού περιεχομένου, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4387/2016, όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών από το πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) εισφορών υπέρ τρίτων, προβλέπει δε ειδικότερα, εν αντιθέσει με την προηγούμενη ρύθμιση, είτε τον συμψηφισμό των εισφορών αυτών με άλλες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είτε την επιστροφή των εισφορών αυτών, το ζήτημα γενικοτέρου ενδιαφέροντος, για την επίλυση του οποίου η παρούσα υπόθεση εισήχθη απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως το ζήτημα αυτό προσδιορίζεται αποκλειστικά από την πράξη της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, έχει εκλείψει, αφού η διάταξη, ο οποία δημιουργούσε το ζήτημα αυτό έπαυσε να υπάρχει από τότε που ίσχυσε (πρβ. Ολομ. ΣτΕ 601/2012 σκέψη 8). Τυχόν δε ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή της νέας, διαφορετικού περιεχομένου, διατάξεως, η οποία αντικαθιστά, κατά τα προεκτεθέντα, αναδρομικώς την διάταξη η συνταγματικότητα της οποίας ήχθη προς κρίση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με την εξαιρετική διαδικασία της πρότυπης δίκης, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δίκης, κατά τα εκτεθέντα στην πέμπτη σκέψη και θα εξετασθούν από το αρμόδιο, κατά το νόμο, δικαστήριο, να εκδικάσει την υπό κρίση προσφυγή, τα περί του αντιθέτου δε προβαλλόμενα με το από 8.10.2018 υπόμνημα των αιτούντων, το οποίο κατατέθηκε εντός της προθεσμίας που χορήγησε ο Πρόεδρος κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Με τα δεδομένα αυτά, η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 
Δ ι ά τ α ύ τ α
 
Παραπέμπει την προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τα αναφερόμενα στο αιτιολογικό.
 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου 2018
 
Ο Πρόεδρος του Α´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας του Α´ Τμήματος
 
Αν. ΓκότσηςΒ. Ραφαηλάκη
 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2019.
 
Η Προεδρεύουσα ΑντιπρόεδροςΗ Γραμματέας
 
Σπ. ΧρυσικοπούλουΧρ. Μπόκα
Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *