ΔΕΕ 3.4.2019, C-617/17, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Αρχή ne bis in idem

Πηγή:http://www.humanrightscaselaw.gr/

Αρχές επιβολής κυρώσεων – Ne bis in idem – Δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωσηαπόφασης της εθνικής αρχής ανταγωνισμού με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο βάσει του εθνικού δικαίου και πρόστιμο βάσει του δικαίου της Ένωσης – Αρχή της αναλογικότητας των κυρώσεων
(Α) Το Δικαστήριο έχει επανειλημμένως κρίνει ότι, στον τομέα του ανταγωνισμού, το δίκαιο της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο εφαρμόζονται εκ παραλλήλου. Οι κανόνες του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο εξετάζουν υπό διαφορετικό πρίσμα τις περιοριστικές πρακτικές, τα δε πεδία εφαρμογής τους δεν συμπίπτουν (απόφαση της 14.2.2012, Toshiba Corporation κ.λπ., C-17/10, σκέψη 81).
(Β) Η αρχή ne bis in idem πρέπει να τηρείται στις διαδικασίες επιβολής προστίμου στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού. Η εν λόγω αρχή απαγορεύει, στον τομέα του ανταγωνισμού, την καταδίκη επιχειρήσεως ή την εκ νέου άσκηση διώξεως κατά αυτής για αντίθετη στον ανταγωνισμό συμπεριφορά της, σε σχέση με την οποία είτε της είχε επιβληθεί κύρωση είτε κρίθηκε ότι δεν έχει ευθύνη με προγενέστερη απόφαση που δεν υπόκειται πλέον σε προσφυγή. Επομένως, η αρχή ne bis in idem αποσκοπεί στο να αποτραπεί το ενδεχόμενο μια επιχείρηση να «καταδικαστεί εκ νέου ή να ασκηθεί εκ νέου δίωξη κατά αυτής», όπερ προϋποθέτει ότι η εν λόγω επιχείρηση είχε καταδικαστεί ή κρίθηκε ότι δεν είχε ευθύνη με προγενέστερη απόφαση που δεν υπόκειται πλέον σε προσφυγή. Το άρθρο 50 του Χάρτη ΘΔΕΕ αναφέρεται συγκεκριμένα στην επανάληψη διαδικασίας η οποία καταλήγει στην έκδοση αποφάσεως με ισχύ δεδικασμένου για την ίδια υλική πράξη. Σε περίπτωση, όμως, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού 1/2003, η εθνική αρχή ανταγωνισμού εφαρμόζει παραλλήλως το εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού και το άρθρο 82 ΕΚ, ουδόλως υφίσταται μια τέτοια επανάληψη.
(Γ) Όσον αφορά τον σκοπό της αρχής ne bis in idem, υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω αρχή, ως απόρροια της αρχής του δεδικασμένου, έχει ως αντικείμενο την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου και της επιείκειας (fairness), διασφαλίζοντας ότι ο ενδιαφερόμενος, εφόσον έχει διωχθεί και, ενδεχομένως, τιμωρηθεί, δεν θα διωχθεί εκ νέου για την ίδια παράβαση. Ως εκ τούτου, η σκοπούμενη από την αρχή ne bis in idem προστασία από την επανάληψη της ασκήσεως διώξεως που ενδέχεται να καταλήξει στην επιβολή ποινικής καταδίκης είναι άνευ αντικειμένου σε περίπτωση κατά την οποία, με την ίδια απόφαση, χωρεί παράλληλη εφαρμογή του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού και του ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού.
(Δ) Ωστόσο, όταν η εθνική αρχή ανταγωνισμού επιβάλλει δύο πρόστιμα, προκειμένου να τιμωρήσει, αντιστοίχως, μια παραβίαση του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού και μια παράβαση του άρθρου 82 ΕΚ, η εν λόγω αρχή οφείλει να βεβαιωθεί ότι τα πρόστιμα, εξεταζόμενα από κοινού, είναι αναλογικά προς τη φύση της παραβάσεως.

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *