ΔΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως): Απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2018 στις υποθέσεις c-47-48/17- Προδικαστική παραπομπή – Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 και κανονισμός (ΕΚ) 1560/2003

curia

βλ. το πλήρες κείμενο εδώ

«Προδικαστική παραπομπή – Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 και κανονισμός (ΕΚ) 1560/2003 – Προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας – Κριτήρια και μηχανισμοί προσδιορισμού – Αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης αιτούντος άσυλο – Αρνητική απάντηση του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης – Αίτημα επανεξέτασης – Άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού 1560/2003 – Προθεσμία απάντησης – Λήξη – Συνέπειες»

Το Πρωτοδικείο Χάγης (Κάτω Χώρες) με προδικαστικά ερωτήματα που υπέβαλε, ερωτά κατ’ ουσίαν, αν το άρθρο 5, παράγραφος 2, του εκτελεστικού κανονισμού έχει την έννοια ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 21 ή του άρθρου 23 του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και το οποίο έχει απαντήσει αρνητικά στο αίτημα αυτό εντός των προθεσμιών του άρθρου 22 ή του άρθρου 25 του κανονισμού αυτού οφείλει, όταν εν συνεχεία λαμβάνει αίτημα επανεξέτασης βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2, να απαντήσει στο τελευταίο αυτό αίτημα εντός ορισμένης προθεσμίας. Διερωτάται ποια είναι, σε μια τέτοια περίπτωση, η προθεσμία αυτή και ποιες είναι οι συνέπειες της παράλειψης του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα επανεξέτασης να απαντήσει εμπροθέσμως προς το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα αυτό.

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι:

Το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 118/2014 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2014, έχει την έννοια ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 21 ή του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, και το οποίο, αφού έχει προηγουμένως προβεί στις αναγκαίες επαληθεύσεις, έχει απαντήσει αρνητικά στο αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης εντός των προθεσμιών του άρθρου 22 ή του άρθρου 25 του τελευταίου ως άνω κανονισμού, όταν εν συνεχεία λαμβάνει αίτημα επανεξέτασης βάσει του εν λόγω άρθρου 5, παράγραφος 2, οφείλει, με πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας, να απαντήσει στο τελευταίο αυτό αίτημα εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων. 

Αν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε το αίτημα επανεξέτασης δεν απαντήσει στο αίτημα εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δύο εβδομάδων, η πρόσθετη διαδικασία της επανεξέτασης περατώνεται οριστικά, με αποτέλεσμα το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση να πρέπει από την ημερομηνία λήξης της εν λόγω προθεσμίας να θεωρηθεί υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός αν διαθέτει ακόμη χρόνο για την υποβολή, εντός των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 21, παράγραφος 1, και του άρθρου 23, παράγραφος 2, του κανονισμού 604/2013, νέου αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης.

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *