Αποφάσεις ΔΕΕ της 9ης Ιουνίου 2016 – Περιβάλλον

1.Απόφαση στην υπόθεση C‑158/15 (έκτο τμήμα)

Προδικαστική παραπομπή – Ατμοσφαιρική ρύπανση – Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου – Οδηγία 2003/87/ΕΚ – Έννοια της “εγκαταστάσεως” – Περιλαμβάνει τον τόπο αποθηκεύσεως του καυσίμου – Κανονισμός (ΕΕ) 601/2012 – Έννοια του “καυσίμου που εξήχθη από την εγκατάσταση”

1) Τόπος αποθηκεύσεως του καυσίμου μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, όπως ο επίμαχος στην υπόθεση της κύριας δίκης κατά την περιγραφή του αιτούντος δικαστηρίου, αποτελεί μέρος «εγκαταστάσεως» κατά την έννοια του άρθρου 3, στοιχείο εʹ, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1359/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

2) Το άρθρο 27, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΕ) 601/2012 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 206/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, έχει την έννοια ότι οι απώλειες άνθρακα λόγω καύσεως οφειλόμενης σε φυσική υπερθέρμανσή του, κατά την αποθήκευσή του σε τόπο που αποτελεί μέρος εγκαταστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 3, στοιχείο εʹ, της οδηγίας 2003/87, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως άνθρακας που εξήχθη από την εγκατάσταση αυτή.

 

2.Απόφαση στην υπόθεση C‑69/15 (τέταρτο τμήμα)

Προδικαστική παραπομπή – Περιβάλλον – Απόβλητα – Μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 – Άρθρο 2, σημείο 35, στοιχείο ζʹ, περίπτωση iii – Παράνομη μεταφορά – Αναγραφή εσφαλμένων ή αντιφατικών πληροφοριών στο έγγραφο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII του κανονισμού αυτού – Άρθρο 50, παράγραφος 1 – Κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεως των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού – Αναλογικότητα

1) Το άρθρο 2, σημείο 35, στοιχείο ζʹ, περίπτωση iii, του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί μ τον κανονισμό (ΕΕ) 255/2013 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, έχει την έννοια ότι η μεταφορά αποβλήτων όπως αυτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού αυτού, τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση, πρέπει να χαρακτηρίζεται παράνομη, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, σε περίπτωση που το συνοδευτικό της εν λόγω μεταφοράς έγγραφο περιέχει εσφαλμένες ή αντιφατικές πληροφορίες, όπως οι περιλαμβανόμενες στα επίμαχα στην κύρια δίκη συνοδευτικά έγγραφα, όσον αφορά τον εισαγωγέα/παραλήπτη, την εγκατάσταση αξιοποιήσεως, καθώς και τις χώρες/κράτη μέλη που εμπλέκονται, ανεξαρτήτως της ορθής αναγραφής των πληροφοριών αυτών σε άλλα έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, της προθέσεως εξαπατήσεως των αρχών αυτών, της σημασίας των εν λόγω πληροφοριών για το σχέδιο προστασίας του περιβάλλοντος και της εκ μέρους των εν λόγω αρχών κινήσεως των διαδικασιών του άρθρου 24 του ως άνω κανονισμού.

2) Το άρθρο 50, παράγραφος 1, του κανονισμού 1013/2006, όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό 255/2013, κατά το οποίο οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του κανονισμού αυτού πρέπει να είναι σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας, έχει την έννοια ότι, για τη μεταφορά αποβλήτων της οποίας το προβλεπόμενο από το παράρτημα VII του κανονισμού αυτού συνοδευτικό έγγραφο περιέχει εσφαλμένες ή αντιφατικές πληροφορίες, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο αντίστοιχο προς αυτό που επιβάλλεται σε περίπτωση παραβιάσεως της υποχρεώσεως συμπληρώσεως του εγγράφου αυτού. Κατά την εξέταση του αν η κύρωση αυτή είναι σύμφωνη προς την αρχή της αναλογικότητας, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη του τους κινδύνους που ενδεχομένως συνεπάγεται η παράβαση αυτή για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *